algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RKASSA B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2008 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken Zuidwest-Nederland onder nummer 20123356.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES
RKASSA B.V.: de eenmanszaak RKASSA B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Zuidwest-Nederland onder nummer 20123356, almede de handelsnamen waaronder RKASSA B.V. handelt.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RKASSA B.V. een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van één of meer producten
en diensten van RKASSA B.V.

2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij RKASSA B.V. goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, óók
indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen
op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in het
aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
RKASSA B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5 RKASSA B.V. is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. RKASSA B.V. zal
Opdrachtgever schriftelijk van de wijzigingen in kennis stellen, uiterlijk een maand voor de
inwerkingtreding ervan. Indien Opdrachtgever de wijzigingen niet accepteert, heeft
Opdrachtgever tot het moment van de inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te
wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Als dat voor RKASSA B.V. niet
acceptabel is, kan RKASSA B.V. de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum van
inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

3. PRIJS EN BETALING
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat RKASSA B.V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke
kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te
passen.

3.3 RKASSA B.V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de
desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip
dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

3.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door RKASSA B.V. kenbaar gemaakte
aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.2 of 3.3, is Opdrachtgever gerechtigd
binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van RKASSA B.V. genoemde datum waarop de
prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

3.5 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten
voor Opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.6 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse
automatische incasso, waartoe Opdrachtgever RKASSA B.V. bij aanvang van de overeenkomst of
later heeft gemachtigd.

3.7 In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op
zijn rekening.

3.8 In geval van automatische incasso is opdrachtgever in verzuim vanaf het tijdstip waarop de
verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet
aan RKASSA B.V. is voldaan.

3.9 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden
geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt RKASSA B.V. een vertragingsrente in rekening diegelijk is aan de wettelijke rente,
welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

3.10 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig
blijft de vordering te voldoen is Opdrachtgever in verzuim en kan de vordering uit handen worden
gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens
gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,
waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins,
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van
€ 115,-. Indien en voorzover het vorenstaande een boetebeding behelst, laat deze boete alle
overige rechten van RKASSA B.V., zoals het recht om nakoming te vorderen, onverlet.

3.11 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, heeft RKASSA B.V., onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde, het
recht om de nakoming van al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

4. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN
4.1  Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van RKASSA B.V., totdat alle bedragen die
Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken
of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.6,
waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan RKASSA B.V. zijn voldaan.

4.2  Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen
onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en
volledig betaalt dan wel voldoet.

4.3  Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan
derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RKASSA B.V.

5. RISICO
5.1  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van
Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM
6.1  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal
daarvan, berusten uitsluitend bij RKASSA B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt
uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins
uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere
materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2  Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan RKASSA B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van
gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal RKASSA B.V. vrijwaren tegen elke actie welke is
gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt
op enig recht van derden.

7. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
7.1  Opdrachtgever zal RKASSA B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen (elektronische
gegevensbestanden daaronder uitdrukkelijk begrepen) verschaffen en alle medewerking
verlenen.

7.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de
apparatuur, programmatuur en van de door RKASSA B.V. te verlenen diensten alsmede voor de
controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van RKASSA B.V. staan of indien Opdrachtgever op
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft RKASSA B.V. in ieder geval het recht tot
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, of de overeenkomst met de
dan beschikbare gegevens naar beste kunnen uit te voeren (zonder dat Opdrachtgever recht
heeft op vermindering van de overeengekomen vergoeding), dan wel de overeenkomst (partieel)
te ontbinden.
8. LEVERINGSTERMIJNEN EN RECLAMES
8.1  Alle door RKASSA B.V. genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond
van de gegevens die bij het aangaan van de
overeenkomst aan RKASSA B.V. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen;
de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt RKASSA B.V. niet in verzuim.
RKASSA B.V. is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer
gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen RKASSA B.V. en
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8.2  De (leverings-)termijnen worden automatisch verlengd met de duur dat RKASSA B.V. wacht op de
beslissingen, keuzes of aanlevering van materiaal door Opdrachtgever.
8.3 Indien tussen partijen uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en RKASSA B.V.
schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van deze verplichting, dan is RKASSA B.V. geen boete
verschuldigd en ieder recht op (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.

8.4  Reclames (omtrent kwaliteit, kwantiteit, etc.) van de geleverde zaken en/of diensten dienen
uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij RKASSA B.V. te worden ingediend op straffe van
verval van rechten.

8.5  Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
9. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
9.1  Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van
diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij
gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

9.2  Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten,
onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde.

9.3  De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of RKASSA B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende
periode.

9.4  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien
de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.5  RKASSA B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich
dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
– aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;
– ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
– Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de
overeenkomst met RKASSA B.V. voortvloeiende verplichting;
– Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
– Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van RKASSA B.V.;
– bij terugkerende betalingsproblemen.
RKASSA B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.6  Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.4 reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de
daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij
RKASSA B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die RKASSA B.V. vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met het geen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft
verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. AANSPRAKELIJKHEID VAN RKASSA B.V.; VRIJWARING
10.1  RKASSA B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit
artikel 10 blijkt.

10.2  De totale aansprakelijkheid van RKASSA B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld
op het totaal van de vergoedingen (excl., BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de
totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €5.000 (vijfduizend euro).

10.3  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van RKASSA B.V.
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed
indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;- de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer
operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende
voorzieningen doordat RKASSA B.V. op een voor hem bindende leverdatum niet heeft
geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde
levering;
– redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze
voorwaarden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
in de zin van deze voorwaarden.

10.4  De totale aansprakelijkheid van RKASSA B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €3.000,- (drieduizend
euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis, met een maximum van €10.000,- (tienduizend euro).

10.5  Aansprakelijkheid van RKASSA B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, geldelijk verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten, zelfs in het geval RKASSA B.V. van de mogelijkheid van een dergelijk verlies, eis, kosten
of eis tot schadevergoeding van een derde op de hoogte zou zijn geweest.

10.6  Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op RKASSA B.V. geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.7  De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en
voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RKASSA B.V., opzet of grove schuld
van niet-leidinggevende medewerkers van RKASSA B.V. of door haar ingeschakelde derden,
daaronder uitdrukkelijk niet begrepen.

10.8 De aansprakelijkheid van RKASSA B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever RKASSA B.V. onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en RKASSA B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RKASSA B.V. in staat is adequaat te reageren.

10.9  Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient Opdrachtgever de schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
RKASSA B.V. te melden.

10.10 Opdrachtgever vrijwaart RKASSA B.V. voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door
Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door RKASSA B.V. geleverde
apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover
Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of
andere materialen.
11. OVERMACHT
11.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend,
al hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan. Uitdrukkelijk wordt hier tevens
onder verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van RKASSA B.V.

11.2  Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen
het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds
ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
12. GEHEIMHOUDING
12.1  Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over
en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te
treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1  De overeenkomsten tussen RKASSA B.V. en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht.

13.2  De geschillen welke tussen RKASSA B.V. en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van
een door RKASSA B.V. met Opdrachtgever gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting beslist door
de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.DIENSTVERLENING
De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze
algemene voorwaarden, van toepassing indien RKASSA B.V. diensten verleent, zoals organisatie- en
automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen,
ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van websites, programmatuur of
informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot
netwerken.
14. UITVOERING
14.1  RKASSA B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures.

14.2  Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is RKASSA B.V.
gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.3  Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is RKASSA B.V. gehouden bij de
uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen. RKASSA B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of
omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke
aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed
conform artikel 15.

14.4  Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon, zal RKASSA B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of
meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
15. WIJZIGINGEN EN MEERWERK
15.1  Indien RKASSA B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden
of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan
RKASSA B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van RKASSA B.V.. RKASSA B.V. is echter niet
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.2  Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 15.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en RKASSA B.V., kunnen worden beïnvloed.

15.3  Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om
met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten,
zal RKASSA B.V. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van
die extra werkzaamheden of prestaties tenzij deze financiële consequenties een bedrag van €
1.500,- niet te boven gaan.
16. BUITENGEBRUIKSTELLING
16.1  RKASSA B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een
verplichting jegens RKASSA B.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden. RKASSA B.V. zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen tenzij zulks in
redelijkheid niet van RKASSA B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16.2  Tot indienststelling wordt weer over gegaan indien Opdrachtgever binnen een door RKASSA B.V.
gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor
herindienststelling heeft voldaan.
ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk
“Dienstverlening”, van toepassing indien RKASSA B.V. in opdracht van Opdrachtgever programmatuur
(websites en internetapplicaties daaronder uitdrukkelijk begrepen) ontwikkelt. Op deze programmatuur is
ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover
daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben
uitsluitend betrekking op computerapparatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare
vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede de daarbij behorende
documentatie.
17. ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
17.1  Partijen stellen in onderling overleg de technische en functionele specificaties van de te
ontwikkelen programmatuur vast.

17.2  Indien specificaties niet nadrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, heeft
RKASSA B.V. het recht deze zelfstandig vast te stellen.
18. INSTALLATIE VAN PROGRAMMATUUR
18.1  Installatie van door RKASSA B.V. ontwikkelde programmatuur vindt plaats door activering ervan op
een internetserver van RKASSA B.V., elders op het internet, dan wel op een intranet, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
19. ACCEPTATIE
19.1  Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14)
dagen na aflevering of, indien een door RKASSA B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever
niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

19.2  De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
– indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen bij de aflevering of,indien een door RKASSA B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de
voltooiing van de installatie, dan wel;
– indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste
dag na de testperiode, dan wel;
– indien RKASSA B.V. vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in 19.5
ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld,
onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 19.6 aan
acceptatie niet in de weg staan.

19.3  In afwijking van het voorafgaande zal de programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het
moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds
gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

19.4  Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur
fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever RKASSA B.V.
hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt
totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

19.5  Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur
fouten bevat, zal Opdrachtgever RKASSA B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door
middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. RKASSA B.V. zal
zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te
herstellen, waarbij RKASSA B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of
probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Van een fout is alleen
sprake bij het niet voldoen aan de door RKASSA B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele
specificaties. Van een fout is voorts alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan
worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan RKASSA B.V.
te maken.

19.6  Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke
verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet
wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve
ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de
verplichting van RKASSA B.V. om fouten in de zin van 19.5 gedurende een periode van anderhalve
maand na oplevering te herstellen.

19.7  Indien de programmatuur in fasen en/of (onder)delen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie van een bepaalde fase en/of (onder)deel een eventuele acceptatie van een eerdere
fase en/of een ander (onder)deel onverlet.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de
Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door RKASSA B.V. ter
beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten verplichtingen hebben
uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine
leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij
behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door RKASSA B.V. te verstrekken nieuwe versies.
20. GEBRUIKSRECHT
20.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent RKASSA B.V. Opdrachtgever het niet-exclusieve
recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen
overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het
recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

20.2  Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur
en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te
vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook
ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur
uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

20.3  Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen
van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van
derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter
beschikking gesteld.

20.4  Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de
programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt,
onverminderd de verplichtingen van RKASSA B.V. om gedurende een periode van anderhalve maand
na oplevering fouten in de zin van 17.5 kosteloos te herstellen.
21. ONDERHOUD
21.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de
gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever
overeenkomstig de gebruikelijke procedures van RKASSA B.V. geconstateerde fouten in de
programmatuur gedetailleerd aan RKASSA B.V. melden. Na ontvangst van de melding zal RKASSA B.V.
naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 19.5 trachten te herstellen en/of verbeteringen
aanbrengen in (een) latere nieuwe versie(s) van de programmatuur. De resultaten zullen
afhankelijk van de urgentie op de door RKASSA B.V. te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever
ter beschikking worden gesteld. RKASSA B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

21.2  RKASSA B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat
alle fouten zullen worden verbeterd.

21.3  RKASSA B.V. kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien
sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van andere niet aan RKASSA B.V. toe te
rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan RKASSA B.V. is gewijzigd. Herstel
van verminkte of verloren gegane gegevens valt expliciet niet onder onderhoud.

21.4  Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal RKASSA B.V. bij het beschikbaar komen van
verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
Anderhalve maand na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is RKASSA B.V. niet meer
verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van
ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen
van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan RKASSA B.V. van Opdrachtgever verlangen
dat deze een nieuwe overeenkomst met RKASSA B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling
een nieuwe vergoeding wordt betaald.

21.5  Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot
terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met RKASSA B.V. is
aangegaan, kan RKASSA B.V. door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel
een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
22. PROGRAMMATUUR VAN TOELEVERANCIERS
22.1  Indien en voor zover RKASSA B.V. programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking
stelt, zullen, mits zulks door RKASSA B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld, voor wat
betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met
terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde
voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij RKASSA B.V.
en RKASSA B.V. zal aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde
voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en RKASSA B.V. om welke reden
dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt
het bepaalde in deze voorwaarden.

https://www.Kamagrafrance24.com/